Aug 7, 2011

Negeriku VS negaraku

                                                         NEGERIKU vs NEGARAKU
            
                  SELANGOR                                                             MALAYSIA
                                                          (Rudie Ramli) 1-0

No comments: